Werkwijze diëtist

Werkwijze diëtist

Toegankelijkheid

De diëtist is vrij toegankelijk. Het merendeel van de patiënten wordt daarentegen behandeld op verwijzing van arts, tandarts of verloskundige.

Komt een patiënt rechtstreeks zonder verwijzing dan vindt er allereerst screening plaats op pluis/niet pluis volgens module ‘ Screening Directe Toegankelijkheid Diëtetiek’.

Informatie uitwisseling tussen diëtist en behandelend arts vindt plaats conform de afspraken in het document ‘Rapportage van diëtist aan verwijzer’.

 

Vergoeding

Behandeling door de diëtist is voor 3 uur per kalenderjaar gedekt vanuit de basisverzekering. Daarnaast is vergoeding van de diëtist in een aantal aanvullende verzekeringen opgenomen.

De behandeling door de diëtist vanuit de basisverzekering heeft invloed op het wettelijk eigen risico. Vergoeding voor kinderen tot 18 jaar en vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen gaan niet ten koste van het wettelijk eigen risico.

Dieetadvisering bij diabetes mellitus, (een verhoogd risico op) hart- en vaatziekten en COPD zijn soms opgenomen in regionale samenwerkingsafspraken (zogenaamde ketenzorg). Dieetbehandeling als onderdeel van ketenzorg gaat niet ten koste van het wettelijk eigen risico.

De behandeling

De diëtist werkt volgens de uitgangspunten van methodisch handelen, evidence based practice en klinisch redeneren. Behandeling is gebaseerd op mono- en multidisciplinaire richtlijnen. In samenspraak met de patiënt/cliënt wordt bekeken welke vorm gewenst en passend is in de individuele situatie.

Het handelen van de diëtist is afgestemd op de unieke situatie van de patiënt, consument of organisatie. Het primaire doel is het voorkomen, opheffen, verminderen en/of compenseren van met voeding samenhangende of door voeding beïnvloedbare stoornissen, beperkingen en participatieproblemen.

Een dieetbehandeling is voor veel mensen ingrijpend. Het niet meer ‘gewoon’ kunnen of mogen eten is een aanzienlijke inbreuk op het dagelijkse leef- en eetpatroon en vraagt een empatische en motiverende houding. De diëtist is instaat om self-efficacy bij de cliënt te ondersteunen. Het inspelen op de wensen en (on)mogelijkheden van de cliënt en zijn leefomstandigheden is onontbeerlijk voor het toepassen van het dieet om zo het gewenste resultaat te kunnen behalen. Een diëtist levert daarom maatwerk. Doelen en behandelplan worden in samenspraak opgesteld. Daarnaast zijn het motiveren en stimuleren tot de gewenste gedragsverandering en ondersteuning bij zelfmanagement belangrijke onderdelen van de dieetbehandeling.


Behandeltijd

De benodigde behandeltijd wordt bepaald door een aantal factoren. Uitgangspunt is het zorgniveau zoals bepaald door de medische diagnose en bijbehorende intensiteit van de dieetbehandeling. Diverse factoren kunnen de behandeltijd verhogen. De diëtist bepaalt de uiteindelijke behandeltijd die voor een individuele patiënt nodig is voor een kwalitatief verantwoorde dieetbehandeling en stemt dit af met de patiënt/cliënt.

Factoren die de behandeltijd kunnen verhogen:
- Comorbiditeit
- Gezondheidsvaardigheden
- Communicatiebeperking (bv. doofheid, blindheid, hulp van een tolk, taal- en spraakprobleem)
- Verstandelijke beperking of psychiatrische patiënt
- Kind
- Consult aan huis

Kwaliteitsregistratie

De diëtist is dé Hbo-opgeleide specialist op het gebied van voeding en gedrag in relatie tot (preventie van) ziekte en gezondheid. De opleiding tot diëtist is wettelijk erkend (artikel 34 Wet BIG) en de diëtist is kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.
De diëtist beschikt over competenties waarmee zij haar brede kennis en vaardigheden op voedingskundig gebied kan integreren met die op medisch en psychologisch vlak.